Vekil hemşire kazanç getirici faaliyette bulunabilir mi?
06.04.2022

Doğuda bir beldede açıktan vekil hemşire olarak çalışmaktayım. Asli devlet memurlarının ticaret yapmaları ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarının yasak olduğunu duymuştum. Asli memur olmayan vekil hemşir olarak çalışanlara da bu yasak var mı? Nasıl bilgi alabilirim? Teşekkür ederim.

Cevap
Sağlık-Sen     27.10.2023

           657 sayılı Devlet Memurları KanununTicaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” başlıklı değişik 28 inci maddesinde “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.  

            Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

            Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,” hükmü yer almaktadır.

            Devlet memurunun ticaret ve kazanç getirici faaliyetler yasaklanmış ve yapabileceği işler ve yasağın istisnaları belirtilmiştir. Devlet memurlarının özel kanunlarda belirtilen görevler ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışında tutulmuştur.

            Anılan hükümde Devlet memurlarının memur iken yapabilecekleri işler sayılmıştır. Özel Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kanunda belirtilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerde bulunmaları mümkün değildir.

Açıktan vekil hangi unvanlara atanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda vekaleten atanmaya ilişkin hükümlere;

vekalet müessesesi 86’ncı,

Birleşemiyecek görevlere hakkındaki 90’ıncı,

Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı ilişkin 174’üncü ve

Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler hakkındaki 175’nci maddelerinde yer verilmiştir.

Söz konusu 86 ncı maddesinde;

1-Kurum içinden,

2- Kurum dışında,

3-Açıktan vekil atanmasına yer verilmiştir.

Vekil memurlara, ilişkin olarak münhasıran zikredilen hükümler ile birlikte Asli memurlara uygulanmakta olan 657 sayılı Kanunun diğer hükümlerinin de uygulanması gerekmektedir. Açıktan vekil olarak atanan memurlara da 657 sayılı DMK yasaklarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; açıktan vekil olarak atanmış “hemşire” olarak görevli vekil devlet memurları hakkında da kazanç getirici faaliyetlerde bulunma, ticaret yapma yasağı uygulanması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde tanınmış olan haklar dışında kazanç getirici faaliyetlerde bulunması mümkün değildir.

Sorular Anasayfasına Dön